PORTABLE GENERATING SETS

PORTABLE GENERATING SETS
MONO PHASE / THREE PHASE
0,9 - 8,8 kW